Audytowanie systemu w ramach audytów wewnętrznych

audyt wewnętrzny iso 9001

Audyt wewnętrzny jest niezależną i obiektywną czynnością mającą na celu weryfikację poprawności oraz zgodności jednostki z przyjętymi postanowieniami i celami. Wynikiem audytu jest ocena zdolności organizacji do realizacji jej celów wraz z informacją o niezbędnych zmianach prowadzących do jej doskonalenia. Każdorazowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego dokumentowane jest w postaci raportu z audytu wewnętrznego.

Powody przeprowadzania audytów wewnętrznych:

 • wymagania norm ISO
 • weryfikacja systemu zarządzania
 • ocena zgodności i efektywności zarządzania firmą
 • zebranie informacji do udoskonaleń i usprawnień systemu zarządzania
 • sprawdzenie adekwatności i aktualności systemu zarządzania

Zakres usług w ramach audytu wewnętrznego

W ramach tej usługi zaplanujemy oraz wykonamy audyt wewnętrzny systemu zarządzania w organizacji zgodnie z punktem 8.2.2 normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz punktem 9.2 normy PN-EN ISO 27001:2017. Mając doświadczenie z audytowania w ramach współpracy z jedną ze znanych jednostek certyfikujących dostarczymy kompletny, dokładny, zwięzły i jasno sformułowany raport z audytu wewnętrznego zapewniając obiektywność i bezstronność procesu audytu. Dodatkowo do raportu z audytu dołączamy:

 • raport o niezgodnościach
 • uwagi – potencjalne niezgodności
 • wytyczne w zakresie doskonalenia systemu
 • uzgodnienia planu działań poaudytowych

Czynności wykonywane podczas realizacji audytu wewnętrznego w organizacji

 1. Przygotowanie programu audytu – określenie procesów, obszarów i harmonogramu przy uwzględnieniu statusu oraz ważności obszarów i procesów.
 2. Przygotowanie audytu – analiza dokumentów odniesienia i innych dokumentów dotyczących audytowanego obszaru oraz przygotowanie plan audytu wewnętrznego.
 3. Przeprowadzenie audytu  – badania praktyczne i dokumentowanie niezgodności na stanowiskach pracy,  weryfikacja zapisów, dokumentacja, porównanie wyjaśnień ustnych z informacjami uzyskanymi z obserwacji i dokumentów.
 4. Zamknięcie audytu – spotkanie zamykające przedstawiające wyniki audytu w formie uwag, wykrytych niezgodności oraz wniosków dotyczących skuteczności funkcjonowania systemu.
 5. Opracowanie dokumentu raport z audytu wewnętrznego – przygotowanie i dystrybucja raportu wraz dodatkowymi zapisami takimi jak protokoły niezgodności (jeśli występują).

Szkolenie „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania”

Realizujemy szkolenia dla pracowników organizacji wyznaczonych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu jakości lub bezpieczeństwa informacji. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną a po jego zakończenie uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

Zaświadczenie audytor wewnętrzny ISO 27001

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług